IN THE BLINK OF AN EYE NGHĨA LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ songbaivn.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem: In the blink of an eye nghĩa là gì

But we should be ever mindful that in our information age the media have the power to reach a constituency of millions in the blink of an eye. For many, the possibility of any combat activity seemed unlikely, but that perception changed almost in the blink of an eye during the autumn of 1990. It is a formidable undertaking, and one that will not be accomplished in the blink of an eye just by the issuing of a few decrees from above. He explained how traders were trading virtual or electronic silver anonymously using algorithmic trading systems moving in and out of the futures markets in the blink of an eye. Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên songbaivn.com songbaivn.com hoặc của songbaivn.com University Press hay của các nhà cấp phép.


Bạn đang xem: In the blink of an eye nghĩa là gì

*

to separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về việc này
*

*Xem thêm: " Thuyền Đến Đầu Cầu Ắt Sẽ Thẳng Nghĩa Là Gì, Gương Mặt, Thuyền Đến Đầu Cầu Ắt Sẽ Thẳng Nghĩa Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập songbaivn.com English songbaivn.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*Xem thêm: Phân Biệt Hiệu Quả Xã Hội Là Gì ? Các Loại Hiệu Quả Hiệu Quả Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語